Regulamin sprzedaży w portalu paskudofonia.pl

§ 1 Przedsiębiorca, kontakt

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.paskudofonia.pl prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „PaskudoFonia” z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 1, wpisaną do rejestru fundacji i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743953, numer NIP 6312680930, numer REGON 380958540.
 2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy:
  1. pod adresem korespondencyjnym
   Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „PaskudoFonia”
   ul. Zwycięstwa 1
   44-100 Gliwice
  2. pisząc na adres poczty elektronicznej koncerty@paskudofonia.pl
  3. telefonicznie

§ 2 Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Fundacja – Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „PaskudoFonia”.
 2. Portal – portal paskudofonia.pl prowadzony przez Fundację.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów i Towarów w Portalu.
 4. Impreza – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie muzyczne, sportowe, kulturalne lub inne odbywające się z udziałem publiczności organizowane lub współorganizowane przez Fundację, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Portalu.
 5. Bilet – dokument uprawniający Klienta do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.
 6. Towary – płyty CD lub DVD, torby lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Imprezie.
 7. Klient – osoba/podmiot nabywający Bilety lub Towary na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Newsletter – usługa przekazywana informacji drogą elektroniczną lub poprzez SMS o Imprezach na podstawie podanych przez Klienta danych, na zasadach opisanych w Regulaminie Portalu.
 9. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) implementowane w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 11. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wszystkich zakupów Biletów i Towarów dokonanych za pośrednictwem Portalu.
 2. Klient dokonujący zakupu Biletów lub Towarów akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Portalu podczas dokonywania zakupu.
 4. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, które Fundacja jest zobowiązana przekazać na podstawie art. 12 ust. 1 UPK.

§ 4 Procedura zakupu Biletów i Towarów

 1. W celu dokonania zakupu Biletów lub Towarów Klient:
  1. wybiera dostępne w Portalu Bilety lub Towary,
  2. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  3. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru,
  4. wybiera sposób dostarczenia Biletów lub Towarów,
  5. w przypadku wybrania opcji dostarczenia Biletów lub Towarów za pośrednictwem operatora pocztowego lub podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich Klient podaje adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
  6. wybiera sposób płatności z dostępnej w Portalu listy.
 2. Przed zatwierdzeniem zakupu Klient widzi w Portalu podsumowanie zamówienia wraz z kwotą do zapłaty.
 3. Klient akceptuje warunki zakupu i składa zamówienie poprzez przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych o których mowa w ust. 1.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. b) wysyłane jest podsumowanie zamówienia. W treści wiadomości email Klient otrzyma numer zamówienia. Jeśli Klient wybrał sposób płatności poprzez przelew bankowy w wiadomości znajdować się będzie również instrukcja dokonania płatności.
 6. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 7. Bilety i Towary zamówione przez Klienta oczekują na zapłatę przez czas wskazany w § 5 ust. 3.
 8. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z zakupu Fundacja dostarcza Bilety i Towary do Klienta zgodnie z § 6.
 9. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży Biletów lub Towarów. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z zamówienia.
 10. W zależności od wybranego sposobu dostarczenia Biletu i wybranego sposobu płatności sprzedaż poprzez Portal kończy się na:
  1. 7 dni przed datą Imprezy w przypadku Biletów wysyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich
  2. 3 dni przed datą Imprezy w przypadku odbioru biletów w kasie przed Imprezą

§ 5 Formy płatności i termin ważności zamówienia

 1. W Portalu dostępne są następujące formy płatności za Bilety lub Towary:
  1. przelew bankowy,
  2. karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
  3. BLIK,
  4. Pay by link,
  5. szybkie przelewy.
 2. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W trakcie dokonywania zakupu Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności prezentowanych w Portalu.
 4. Czas oczekiwania na zapłatę wynosi 3 dni robocze.
 5. Jeżeli w czasie oczekiwania na zapłatę liczonym od momentu złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z § 4, całkowita należność wynikająca z zamówienia nie zostanie uiszczona, nieopłacona zamówienie zostanie anulowane w całości.
 6. Fundacja ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku istnienia innych zamówień tego samego Klienta na daną Imprezę, które nie zostały opłacone.
 7. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w podsumowaniu zamówienia przesłanym zgodnie z § 4 ust. 5.
 8. Fundacja przyjmuje przelewy tylko w złotych polskich.
 9. W przypadku płatności w innej walucie lub płatności w złotych polskich z rachunku prowadzonego przez bank poza Polską Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku Fundacji.
 10. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z zamówieniem w sposób inny niż określony w ust. 8 i 9, Fundacja zwróci je na rachunek nadawcy odejmując od kwoty przelewu koszty realizacji takiej płatności pobierane przez bank obsługujący Fundację.

§ 6 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

 1. Dostępne są następujące formy dostawy:
  1. za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną,
  2. za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich,
  3. do samodzielnego wydrukowania przez Klienta,
  4. do odbioru bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez Fundację miejscu.
 2. W trakcie dokonywania zakupu Klient wybiera jedną z dostępnych form dostarczenia Biletów lub Towarów prezentowanych w Portalu zgodnie z § 4 ust. 1 lit. d).
 3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów zamówienia.
 5. Bilety i Towary dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po zaksięgowaniu na swoim rachunku bankowym pełnej kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 8. Jeśli klient wybrał dostawę za pośrednictwem operatora pocztowego lub podmiotu świadczącego usługi przesyłek kurierskich czas realizacji zamówienia oznacza czas do przekazania przedmiotu zamówienia podmiotowi świadczącemu odpowiednie usługi.
 9. Jeżeli w opisie Imprezy dodano zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, termin o których mowa w ust. 8 liczony jest od tej daty.
 10. W przypadku, w którym zamówiony i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient powinien skontaktować się z Fundacją osobiście lub telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
 11. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas składania zamówienia zgodnie z § 4.
 12. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone Fundacji zgodnie z § 9.
 13. W przypadku odbioru Blankietów Biletowych od Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem we wskazanym przez niego miejscu Klient musi znać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej zamówienia podane zgodnie z § 4 ust. 1 lit. b)
 14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji oraz możliwości odbioru Biletów lub Towarów przed Imprezą.

§ 7 Odwołanie Imprezy i zwroty Biletów

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:
  1. odwołania Imprezy, albo
  2. zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Imprezy.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 UPK.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, Fundacja informuje Klienta o możliwości zwrotu Biletów albo utrzymaniu ich ważności na zmienioną Imprezę.
 5. Klient podejmuje decyzję w zakresie opisanym w ust. 4 w terminie wskazanym przez Fundację w informacji o zmianie Imprezy.
 6. Brak decyzji Klienta, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej przed wskazanym terminem rozumiany jest jako akceptacja zmienionej Imprezy i utrzymanie ważności Biletów.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz ust. 4-6 jeżeli Klient wybrał zwrot Biletów, Fundacja dokona zwrotu należności Klientowi w terminie określonym w § 9 ust. 2 w sposób określony w § 9 ust. 3.

§ 8 Postanowienia dotyczące Towarów

 1. Fundacja zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny tylko w zakresie Towarów w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki z Towarem, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Prawo, o którym mowa powyżej nie dotyczy Towarów będących nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, których opakowanie ochronne zostało otwarte po dostarczeniu, zgodnie z art. 38 pkt 9 UPK.
 4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia Fundacji wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
  Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „PaskudoFonia”
  ul. Zwycięstwa 1
  44-100 Gliwice
  adres email: koncerty@paskudofonia.pl
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa wyżej dostępny jest w Portalu, jednak jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
 6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Fundacja zwraca Klientowi wszystkie otrzymane środki dotyczące tej umowy, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Fundacja została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Fundacja dokona zwrotu płatności w sposób określony w § 9 ust. 3.
 9. Fundacja może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków w związku z odstąpieniem od umowy.
 11. Klient odsyła lub przekazuje rzecz do:
  Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „PaskudoFonia”
  ul. Zwycięstwa 1
  44-100 Gliwice

  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Fundację o odstąpieniu od umowy.
 12. Termin, o którym mowa w ust. 11 jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 13. Klient jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Fundacji.
 14. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Fundację w ciągu maksymalnie 14 dni i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej koncerty@paskudofonia.pl lub na adres korespondencyjny Fundacji.
 2. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.
 3. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta w pierwotnej transakcji. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Fundacja dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fundację w ramach Portalu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 10 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

§ 11 Pozostałe postanowienia

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do udziału w Imprezie.

§ 12 Ochrona danych osobowych – polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystcznych „PaskudoFonia” z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 1, wpisana do rejestru fundacji i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743953, numer NIP 6312680930, numer REGON 380958540.
 2. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: fundacja@paskudofonia.pl.
 3. Klient może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
 4. Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
 5. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 6. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie Rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów i Towarów:
  1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi zamówienia.
  2. zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.
  3. podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1 pkt b), a po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt c), f) RODO w powiązaniu z UŚUDE art. 18 ust 1 w ramach UŚUDE: art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994: art. 74 ust.2 pkt 1 i 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.: art. 32 § 1, art. 86.
  4. W przypadku, gdy zamówienie nie zostało opłacone Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia procesu obsługi zamówienia do daty rozpoczęcia Imprezy albo do zakończenia postępowania reklamacyjnego.
  5. W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej.
 7. Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Fundację do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/